ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก..กับการ Stamp วันที่/ Revision ไว้ในแบบ
Aug 26,2016


 

สิ่งหนึ่งที่บางครั้งสถาปนิกมักจะลืมตอนทำแบบร่างหรือแบบก่อสร้าง ก็ได้แก่การ Stamp วันที่ลงในแบบครับ

เนื่องจากบางครั้งบางคราวเราเร่งงาน (หรือบางทีที่เราเรียกกันว่า “เผางาน” นั้นแหละครับ) จนลืมตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน หรือบางทีเกิดจากความ “ไม่ใส่ใจ” ก็มี ทำให้เราไม่ได้ Stamp วันที่ลงในแบบ

ภายหลังเมื่อลูกค้าหรือผู้ร่วมงานอื่น เช่น วิศวกร ต้องการอ้างอิงถึงแบบที่ต้องการแก้ไข ซึ่งบางคราวกระทำโดยทางโทรศัพท์ ก็จะทำให้อ้างอิงกันลำบากเพราะไม่ทราบว่าที่พูดถึงนั้นเป็นแบบครั้งไหน ตรงกันหรือไม่

ซึ่งนอกจากการ Stamp วันที่แล้ว หากเป็นไปได้ก็ควรจะระบุว่าเป็น Revision ไหนด้วย เพราะบางครั้งหากเป็นการแก้ไขแบบเล็กๆ น้อย สถาปนิกอาจจะส่งแบบตอนเช้า แล้วบ่ายแก้ไขส่งไปอีกทีก็มี ดังนั้นหาก Stamp แต่วันที่ก็ยังยากจะอ้างอิงอยู่ดี

บางครั้งสถาปนิกอาจใช้ตัวย่อของลำดับขั้นตอนงาน ผสมกับวันที่ และ Revision เพื่อ Stamp หรือเขียนลงในแบบก็ได้ ตัวอย่างเช่น Preliminary Design – Revision 01 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ก็อาจระบุลงในแบบเป็น PD-R01-20041113 เป็นต้น (PD ย่อจาก Preliminary Design / R01 ย่อมาจาก Revision 01 / และ 20041113 ย่อมาจาก ปี 2004 เดือน 11 วันที่ 13) ซึ่งกรณีนี้บางท่านอาจตัวย่อเหล่านี้ไปตั้งเป็นชื่อไฟล์ หรือชื่อโฟล์เดอร์ในคอมพิวเตอร์ด้วยเลยก็ได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาต่อไป

รับรองว่าเป็นประโยชน์ในการใช้งานแน่นอนครับ ทั้งกับลูกค้า และกับผู้ร่วมงานออกแบบด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกที่ร่วมงานกัน หรือวิศวกรครับ

 

 โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327 

 

สถาปนิก..กับการ Stamp วันที่/ Revision ไว้ในแบบ
Aug 26,2016

 

สิ่งหนึ่งที่บางครั้งสถาปนิกมักจะลืมตอนทำแบบร่างหรือแบบก่อสร้าง ก็ได้แก่การ Stamp วันที่ลงในแบบครับ

เนื่องจากบางครั้งบางคราวเราเร่งงาน (หรือบางทีที่เราเรียกกันว่า “เผางาน” นั้นแหละครับ) จนลืมตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน หรือบางทีเกิดจากความ “ไม่ใส่ใจ” ก็มี ทำให้เราไม่ได้ Stamp วันที่ลงในแบบ

ภายหลังเมื่อลูกค้าหรือผู้ร่วมงานอื่น เช่น วิศวกร ต้องการอ้างอิงถึงแบบที่ต้องการแก้ไข ซึ่งบางคราวกระทำโดยทางโทรศัพท์ ก็จะทำให้อ้างอิงกันลำบากเพราะไม่ทราบว่าที่พูดถึงนั้นเป็นแบบครั้งไหน ตรงกันหรือไม่

ซึ่งนอกจากการ Stamp วันที่แล้ว หากเป็นไปได้ก็ควรจะระบุว่าเป็น Revision ไหนด้วย เพราะบางครั้งหากเป็นการแก้ไขแบบเล็กๆ น้อย สถาปนิกอาจจะส่งแบบตอนเช้า แล้วบ่ายแก้ไขส่งไปอีกทีก็มี ดังนั้นหาก Stamp แต่วันที่ก็ยังยากจะอ้างอิงอยู่ดี

บางครั้งสถาปนิกอาจใช้ตัวย่อของลำดับขั้นตอนงาน ผสมกับวันที่ และ Revision เพื่อ Stamp หรือเขียนลงในแบบก็ได้ ตัวอย่างเช่น Preliminary Design – Revision 01 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ก็อาจระบุลงในแบบเป็น PD-R01-20041113 เป็นต้น (PD ย่อจาก Preliminary Design / R01 ย่อมาจาก Revision 01 / และ 20041113 ย่อมาจาก ปี 2004 เดือน 11 วันที่ 13) ซึ่งกรณีนี้บางท่านอาจตัวย่อเหล่านี้ไปตั้งเป็นชื่อไฟล์ หรือชื่อโฟล์เดอร์ในคอมพิวเตอร์ด้วยเลยก็ได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาต่อไป

รับรองว่าเป็นประโยชน์ในการใช้งานแน่นอนครับ ทั้งกับลูกค้า และกับผู้ร่วมงานออกแบบด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกที่ร่วมงานกัน หรือวิศวกรครับ

 

 โดย...อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล สสถ.1327