ALL
NEWS
BLOG
EVENT

RAFA plus architect annual workshop
Dec 01,2017


ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี 2017

ในหัวข้อ “คิด ใน กรอบ”

เน้นพัฒนาการคิดแก้ไขปัญหา ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่มี่อยู่ ให้ดียิ่งขึ้น

RAFA plus architect annual workshop
Dec 01,2017

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี 2017

ในหัวข้อ “คิด ใน กรอบ”

เน้นพัฒนาการคิดแก้ไขปัญหา ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่มี่อยู่ ให้ดียิ่งขึ้น