ALL
NEWS
BLOG
EVENT

SUNRISE
Jan 08,2018


เมื่อเรามองไปยังขอบฟ้าในยามเช้าตรู่ นอกจากเราจะเห็นสีสันอันสวยงามของท้องฟ้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแสงแดดในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เรายังได้เห็นเส้นสายของต้นไม้และอาคารบ้านเรือน ประกอบขึ้นเป็นทิวทัศน์ที่กลมกลืน ซึ่งทั้งภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ที่อยู่รายรอบนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้มุมมองนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้น หรืออาจด้อยค่าลงก็เป็นได้

มุมมองดังกล่าว เป็นการนำเสนอถึง ความสำคัญของภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ต่อบริบทหรือต่อชุมชน การที่เราจะปลูกต้นไม้ หรือสร้างอาคารใด จึงไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ใช้สอยสิ่งก่อสร้างนั้นโดยตรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมของผู้คนที่อยู่ในชุมชนทุกคนภายใต้ท้องฟ้าผืนเดียวกันนี้

“ระฟ้า” ไม่สามารถกำหนดสีสันของท้องฟ้าได้ แต่ด้วยการออกแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่ดี เราสามารถสร้างสรรค์เส้นขอบฟ้าที่สดใสสวยงามได้เพื่อทุกคน

-------------

When we look at the morning sky, we appreciate the colorful sky which is gradually changed by the sun light. We also notice the skyline which is composed by trees and buildings. Such landscape and architecture have definitely enhanced the beauty of the scene. On the other hand, some landscape and architecture might just do the opposite.

The above statement introduces the significant roles of landscape and architecture to their context and community. So, one must be careful in planting any tree or building any structure. One must take responsibility for their community under the beautiful sky.

“RAFA” cannot design the color of the sky, but we can create better landscape and architecture for better skyline … for all.

SUNRISE
Jan 08,2018

เมื่อเรามองไปยังขอบฟ้าในยามเช้าตรู่ นอกจากเราจะเห็นสีสันอันสวยงามของท้องฟ้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแสงแดดในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เรายังได้เห็นเส้นสายของต้นไม้และอาคารบ้านเรือน ประกอบขึ้นเป็นทิวทัศน์ที่กลมกลืน ซึ่งทั้งภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ที่อยู่รายรอบนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้มุมมองนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้น หรืออาจด้อยค่าลงก็เป็นได้

มุมมองดังกล่าว เป็นการนำเสนอถึง ความสำคัญของภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ต่อบริบทหรือต่อชุมชน การที่เราจะปลูกต้นไม้ หรือสร้างอาคารใด จึงไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ใช้สอยสิ่งก่อสร้างนั้นโดยตรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมของผู้คนที่อยู่ในชุมชนทุกคนภายใต้ท้องฟ้าผืนเดียวกันนี้

“ระฟ้า” ไม่สามารถกำหนดสีสันของท้องฟ้าได้ แต่ด้วยการออกแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่ดี เราสามารถสร้างสรรค์เส้นขอบฟ้าที่สดใสสวยงามได้เพื่อทุกคน

-------------

When we look at the morning sky, we appreciate the colorful sky which is gradually changed by the sun light. We also notice the skyline which is composed by trees and buildings. Such landscape and architecture have definitely enhanced the beauty of the scene. On the other hand, some landscape and architecture might just do the opposite.

The above statement introduces the significant roles of landscape and architecture to their context and community. So, one must be careful in planting any tree or building any structure. One must take responsibility for their community under the beautiful sky.

“RAFA” cannot design the color of the sky, but we can create better landscape and architecture for better skyline … for all.