ALL
NEWS
BLOG
EVENT

“ระฟ้า”
Jan 15,2018


หลายๆ ท่านเมื่อได้เห็นชื่อของกลุ่มบริษัท “ระฟ้า” มักจะถามกันว่า เหตุใดจึงต้อง “ระฟ้า” ทั้งที่รากฐานของ “ระฟ้า” คืองานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวางผัง ซึ่งเป็นงานที่ “ติดดิน”….

“ระฟ้า” .. เป็นคำหนึ่งที่ฟังแล้วสบายใจ เป็นกันเอง และมีความหมายในตัวเองมากมาย

“ระฟ้า” .. เป็นคำไทย ที่ให้ความหมายถึงตึกรามบ้านช่อง สิ่งปลูกสร้าง ที่สูง “เสียดฟ้า” จนอาจเรียกกันติดปากว่า “ตึกระฟ้า” ซึ่งสื่อถึงจินตนาการของมนุษย์ที่ไม่รู้จบสิ้น ในอดีตมนุษย์เรา “ใฝ่ฝัน” ที่จะเข้าใกล้พระเจ้าด้วยการสร้างสถาปัตยกรรม “ระฟ้า” เช่น หอคอยบาเบล หรือโบสถ์ในยุคกอธิค (Gothic) ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยรูปทรงตระการตามียอดแหลมสูงเสียดฟ้า หรือแม้กระทั่งยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมจนกระทั่งปัจจุบันที่หลายชาติต้องการประกาศความยิ่งใหญ่ของชนชาติตนเองด้วยการแข่งกันสร้างอาคาร “ระฟ้า” ไม่ว่าจะเป็นอาคารเอมไพร์เสตท ของสหรัฐอมริกา จนกระทั่งถึงอาคารสูงเสียดฟ้าในดูไบ และยังแข่งขันกันต่อไปเรื่อยๆ

“ระฟ้า” .. จึงสื่อถึง “ความทะยานอยาก และ จินตนาการ” ของมนุษย์ที่นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มารังสรรค์ให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมสูงเสียดฟ้าในทุกยุคทุกสมัย และเพราะ “ความทะยานอยาก และ จินตนาการ” เราจึงมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น มีความเปลี่ยนแปลง มีสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อคนรุ่นต่อไป และสังคมที่ดียิ่งขึ้น

“ระฟ้า” … ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเพื่อนคู่คิด ร่วมกับท่านในการสร้างสรรค์จินตนาการ รังสรรค์สิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรม เพื่อความสำเร็จในสิ่งที่ท่าน “ใฝ่ฝัน” ด้วยความเป็นมืออาชีพ

“ระฟ้า” … จึงจัดทำ RAFA BOOK - the knowledge magazine ในโอกาสครบรอบ 22 ปีแห่งการก่อตั้ง เพื่อส่งมอบเกร็ดความรู้ และแง่คิดเกี่ยวกับการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม …ขอต้อนรับทุกท่านสู่โลกแห่งจินตนาการและสถาปัตยกรรมร่วมกับเรา … “ระฟ้า”

-------------

Many people asked why we are named “RAFA”. While, in Thai word, “RAFA” means “Sky High”, our core business is landscape design and planning which is quite down to earth…

RAFA” … in Thai, the word sounds friendly, generous and pleasant, with lots of meanings.

RAFA” … is a Thai word that means something “High” such as high-rise building.  It defines the limitless imagination of human being.  For example, the Babel Tower or the Gothic’s churches which try to reach the sky or to be close to god.  After the era of industrial revolution up to present, many nations try to express their greatness by building highrise building such as the Empire State Building of U.S.A. or Burj Dubai Tower of Dubai – and more to come.

RAFA” … therefore expresses the “ambitious and imagination” of human being in integrating technologies to create highrise architecture since the past.  Resulting from “ambitious and imagination”, we still keep on creating new innovation, better living and better environment for next generation.

RAFA” … with sky as the limit, commits to be your strategic partner, working together with you to create imagination, environment and architecture to actualize your “dream” with our professional service.

RAFA” … publishes this RAFA BOOK – the knowledge magazine, in the event of our 22 years of creative experiences, to share our knowledge & tips in design, landscape and architecture.

“ระฟ้า”
Jan 15,2018

หลายๆ ท่านเมื่อได้เห็นชื่อของกลุ่มบริษัท “ระฟ้า” มักจะถามกันว่า เหตุใดจึงต้อง “ระฟ้า” ทั้งที่รากฐานของ “ระฟ้า” คืองานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวางผัง ซึ่งเป็นงานที่ “ติดดิน”….

“ระฟ้า” .. เป็นคำหนึ่งที่ฟังแล้วสบายใจ เป็นกันเอง และมีความหมายในตัวเองมากมาย

“ระฟ้า” .. เป็นคำไทย ที่ให้ความหมายถึงตึกรามบ้านช่อง สิ่งปลูกสร้าง ที่สูง “เสียดฟ้า” จนอาจเรียกกันติดปากว่า “ตึกระฟ้า” ซึ่งสื่อถึงจินตนาการของมนุษย์ที่ไม่รู้จบสิ้น ในอดีตมนุษย์เรา “ใฝ่ฝัน” ที่จะเข้าใกล้พระเจ้าด้วยการสร้างสถาปัตยกรรม “ระฟ้า” เช่น หอคอยบาเบล หรือโบสถ์ในยุคกอธิค (Gothic) ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยรูปทรงตระการตามียอดแหลมสูงเสียดฟ้า หรือแม้กระทั่งยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมจนกระทั่งปัจจุบันที่หลายชาติต้องการประกาศความยิ่งใหญ่ของชนชาติตนเองด้วยการแข่งกันสร้างอาคาร “ระฟ้า” ไม่ว่าจะเป็นอาคารเอมไพร์เสตท ของสหรัฐอมริกา จนกระทั่งถึงอาคารสูงเสียดฟ้าในดูไบ และยังแข่งขันกันต่อไปเรื่อยๆ

“ระฟ้า” .. จึงสื่อถึง “ความทะยานอยาก และ จินตนาการ” ของมนุษย์ที่นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มารังสรรค์ให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมสูงเสียดฟ้าในทุกยุคทุกสมัย และเพราะ “ความทะยานอยาก และ จินตนาการ” เราจึงมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น มีความเปลี่ยนแปลง มีสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อคนรุ่นต่อไป และสังคมที่ดียิ่งขึ้น

“ระฟ้า” … ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเพื่อนคู่คิด ร่วมกับท่านในการสร้างสรรค์จินตนาการ รังสรรค์สิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรม เพื่อความสำเร็จในสิ่งที่ท่าน “ใฝ่ฝัน” ด้วยความเป็นมืออาชีพ

“ระฟ้า” … จึงจัดทำ RAFA BOOK - the knowledge magazine ในโอกาสครบรอบ 22 ปีแห่งการก่อตั้ง เพื่อส่งมอบเกร็ดความรู้ และแง่คิดเกี่ยวกับการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม …ขอต้อนรับทุกท่านสู่โลกแห่งจินตนาการและสถาปัตยกรรมร่วมกับเรา … “ระฟ้า”

-------------

Many people asked why we are named “RAFA”. While, in Thai word, “RAFA” means “Sky High”, our core business is landscape design and planning which is quite down to earth…

RAFA” … in Thai, the word sounds friendly, generous and pleasant, with lots of meanings.

RAFA” … is a Thai word that means something “High” such as high-rise building.  It defines the limitless imagination of human being.  For example, the Babel Tower or the Gothic’s churches which try to reach the sky or to be close to god.  After the era of industrial revolution up to present, many nations try to express their greatness by building highrise building such as the Empire State Building of U.S.A. or Burj Dubai Tower of Dubai – and more to come.

RAFA” … therefore expresses the “ambitious and imagination” of human being in integrating technologies to create highrise architecture since the past.  Resulting from “ambitious and imagination”, we still keep on creating new innovation, better living and better environment for next generation.

RAFA” … with sky as the limit, commits to be your strategic partner, working together with you to create imagination, environment and architecture to actualize your “dream” with our professional service.

RAFA” … publishes this RAFA BOOK – the knowledge magazine, in the event of our 22 years of creative experiences, to share our knowledge & tips in design, landscape and architecture.