ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปัตยกรรมจากความรัก
Feb 14,2018


สถาปัตยกรรมจากความรัก มีคำกล่าวในภาษาอังกฤษว่า “HOUSE is made of brick and stone, but HOME is made of love alone”…

คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ที่อยู่อาศัย” ที่จะกลายเป็น “บ้าน” ที่สมบูรณ์ได้ ก็จะต้องเปี่ยมด้วย “ความรัก”

สถาปัตยกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือนประเภทใด หรือจะเป็นภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร หรืองานตกแต่งภายในอาคารก็ตาม โดยไม่จำกัดว่าอาคารหรือพื้นที่นั้นจะมีความใหญ่โตอลังการ หรือจะเล็กเพียงใด ล้วนต้องการการ “ใส่ใจ” ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเข้าอยู่ได้ ใช้สอยได้ และเมื่อเข้าใช้สอยอาคารแล้ว ก็ยังต้องดูแลด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่องตลอดอายุขัยของสถาปัตยกรรมนั้น

ดังนั้น สถาปนิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสถาปัตยกรรม จึงจำเป็นต้องเข้าใจวิถีชีวิต พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้อาคาร เข้าใจบริบทของเมือง และให้ความ “ใส่ใจ” ตลอดกระบวนการออกแบบจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อสถาปัตยกรรมนั้นให้มี “ชีวิต” อยู่ร่วมกับผู้ใช้อาคารและสังคมอย่าง “ยั่งยืน” ต่อไป

---------------------

ARCHITECTURE WITH LOVE

HOUSE is made of brick and stone, but HOME is made of love alone” ...

Such saying clearly expresses that architecture is not merely a building or space for human to live in. But it truly comprises both experiences and emotion of human, and that only the power of “love” can turn a “house” into a “home”.

Architecture, no matter what kind of building it is, or whether it is landscape or interior architecture, no matter of its scale, all required “devotion” since the beginning of the project until it is finished, occupied and utilized. And it needs to be taken care of throughout its lifetime.

Architect, being an important part in the architectural process, must understand lifestyles, behaviors and requirements of the owners or users, together with its context. The architect must “devote” his efforts throughout the process to deliver a “sustainable and lively” architecture to the users and the community.

สถาปัตยกรรมจากความรัก
Feb 14,2018

สถาปัตยกรรมจากความรัก มีคำกล่าวในภาษาอังกฤษว่า “HOUSE is made of brick and stone, but HOME is made of love alone”…

คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ที่อยู่อาศัย” ที่จะกลายเป็น “บ้าน” ที่สมบูรณ์ได้ ก็จะต้องเปี่ยมด้วย “ความรัก”

สถาปัตยกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือนประเภทใด หรือจะเป็นภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร หรืองานตกแต่งภายในอาคารก็ตาม โดยไม่จำกัดว่าอาคารหรือพื้นที่นั้นจะมีความใหญ่โตอลังการ หรือจะเล็กเพียงใด ล้วนต้องการการ “ใส่ใจ” ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเข้าอยู่ได้ ใช้สอยได้ และเมื่อเข้าใช้สอยอาคารแล้ว ก็ยังต้องดูแลด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่องตลอดอายุขัยของสถาปัตยกรรมนั้น

ดังนั้น สถาปนิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสถาปัตยกรรม จึงจำเป็นต้องเข้าใจวิถีชีวิต พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้อาคาร เข้าใจบริบทของเมือง และให้ความ “ใส่ใจ” ตลอดกระบวนการออกแบบจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อสถาปัตยกรรมนั้นให้มี “ชีวิต” อยู่ร่วมกับผู้ใช้อาคารและสังคมอย่าง “ยั่งยืน” ต่อไป

---------------------

ARCHITECTURE WITH LOVE

HOUSE is made of brick and stone, but HOME is made of love alone” ...

Such saying clearly expresses that architecture is not merely a building or space for human to live in. But it truly comprises both experiences and emotion of human, and that only the power of “love” can turn a “house” into a “home”.

Architecture, no matter what kind of building it is, or whether it is landscape or interior architecture, no matter of its scale, all required “devotion” since the beginning of the project until it is finished, occupied and utilized. And it needs to be taken care of throughout its lifetime.

Architect, being an important part in the architectural process, must understand lifestyles, behaviors and requirements of the owners or users, together with its context. The architect must “devote” his efforts throughout the process to deliver a “sustainable and lively” architecture to the users and the community.