ALL
NEWS
BLOG
EVENT

การวางผังบริเวณ สำคัญไฉน
Apr 02,2018


การวางผังบริเวณเป็น ศาสตร์และศิลป์ ในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆของที่ดิน หากโครงการใดมีการวางผังบริเวณที่ดี จะช่วยให้เกิดการใช้สอยพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยมากขึ้นภายใต้งบประมาณที่เท่ากัน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดสุนทรียภาพ ความสวยงาม น่าประทับใจให้แก่บริเวณนั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ และยังช่วยยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้สอยพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

ถึงแม้นักวางผังบริเวณจะเป็นผู้กำหนดการใช้ที่ดินทางกายภาพโดยรวมทั้งหมดก็ตาม แต่เจ้าของโครงการหรือผู้ใช้สอยพื้นที่ก็จะต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความต้องการต่างๆ หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งนักวางผังจะต้องวิเคราะห์และเชื่อมโยงความต้องการเหล่านั้นให้สอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เกิดความกลมกลืนกับลักษณะของที่ดิน บริบทโดยรอบ และยังต้องสอดประสานกับอาคารในที่ดินนั้นๆ ด้วย อันเป็นผลจากความชำนาญและช่ำชองของนักวางผังซึ่งได้จากการประสบการณ์การทำงานจริงเป็นสำคัญ

------------

SITE PLANNING is the Arts and Sciences of planning the landuse of a project. Under the same and limited budget, if a project has good Site Planning, it will yield higher efficiency and safety in land usage. Moreover, it will create aesthetic and pleasure to the site and add value to the project, and consequently it will enhance the mental quality of life of the users.

Though the planner will be the one who does the overall physical plan and land-use of a project, the owner or the users must be the one to provide proper information about their requirements and intended activities for the project. Then experienced planners will analyze and integrate those information with the physical of the land and its context, as well as buildings in the site, to come up with the optimal site planning for the project.

การวางผังบริเวณ สำคัญไฉน
Apr 02,2018

การวางผังบริเวณเป็น ศาสตร์และศิลป์ ในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆของที่ดิน หากโครงการใดมีการวางผังบริเวณที่ดี จะช่วยให้เกิดการใช้สอยพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยมากขึ้นภายใต้งบประมาณที่เท่ากัน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดสุนทรียภาพ ความสวยงาม น่าประทับใจให้แก่บริเวณนั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ และยังช่วยยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้สอยพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

ถึงแม้นักวางผังบริเวณจะเป็นผู้กำหนดการใช้ที่ดินทางกายภาพโดยรวมทั้งหมดก็ตาม แต่เจ้าของโครงการหรือผู้ใช้สอยพื้นที่ก็จะต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความต้องการต่างๆ หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งนักวางผังจะต้องวิเคราะห์และเชื่อมโยงความต้องการเหล่านั้นให้สอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เกิดความกลมกลืนกับลักษณะของที่ดิน บริบทโดยรอบ และยังต้องสอดประสานกับอาคารในที่ดินนั้นๆ ด้วย อันเป็นผลจากความชำนาญและช่ำชองของนักวางผังซึ่งได้จากการประสบการณ์การทำงานจริงเป็นสำคัญ

------------

SITE PLANNING is the Arts and Sciences of planning the landuse of a project. Under the same and limited budget, if a project has good Site Planning, it will yield higher efficiency and safety in land usage. Moreover, it will create aesthetic and pleasure to the site and add value to the project, and consequently it will enhance the mental quality of life of the users.

Though the planner will be the one who does the overall physical plan and land-use of a project, the owner or the users must be the one to provide proper information about their requirements and intended activities for the project. Then experienced planners will analyze and integrate those information with the physical of the land and its context, as well as buildings in the site, to come up with the optimal site planning for the project.