ALL
NEWS
BLOG
EVENT

“มูลค่าเพิ่มในงานออกแบบ” ด้วย “ภูมิสถาปัตยกรรม”
Apr 09,2018


“งานภูมิสถาปัตยกรรม” อาจเป็นแขนงของงานสถาปัตยกรรมที่คนไทยยังรู้จักกันน้อย หรือให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย ทั้งที่ทุกผู้คนได้สัมผัสกับงานภูมิสถาปัตยกรรมอยู่เกือบตลอดเวลา…

ภูมิสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร หรือที่ว่างของเมือง เป็นการออกแบบการจัดที่ว่าง การจัดพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อรองรับกิจต่างๆ รวมถึง การจัดองค์ประกอบของภูมิทัศน์แข็ง (hardscape) เช่น ทางเดิน ซุ้ม หรือภูมิทัศน์อ่อน (softscape) เช่น สนาม ต้นไม้ บ่อน้ำ

ภูมิสถาปนิกยังเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์ประกอบทางธรรมชาติกับองค์ประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ สามารถออกแบบ วางผัง เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์ โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย

หากภูมิสถาปนิก ได้มีโอกาสร่วมงานออกแบบกับสถาปนิก และมัณฑนากร ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ก็จะทำให้งานออกแบบสมบูรณ์ สอดประสานกันลงตัวตั้งแต่ภายในอาคาร สู่ภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามของรีสอร์ท หรือสวนดาดฟ้าของสำนักงานก็ตาม ซึ่งถือเป็นการใช้ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการอย่างแท้จริง

-------------------

VALUE ADDED DESIGNbyLandscape Architecture

“Landscape Architecture”  may not sound so familiar to Thai people.  People do not pay much attention to it, even most of the time,  they are surrounded with  landscape architecture.

Landscape architects design landscape and exterior surroundings of buildings or pocket space of towns.  It is about space planning, activities planning, surroundings and ecology,  by composing hardscape (e.g. walkway, gazebo) – and softscape (e.g. lawn, trees, pond)

Landscape architects understand the relationship between natural elements, man-made elements  and human activities.  They provide planning and design to fulfill human’s needs while preserve the surrounding and its ecology.

If landscape architects work together with architects and interior designers, start from the beginning of the project, they will integrate the design from inside to outside.  They can provide you a charming landscape of a resort or a beautiful roof garden of an office building.  This is truly the V.A.D. (Value Added Design) by landscape architecture. 

“มูลค่าเพิ่มในงานออกแบบ” ด้วย “ภูมิสถาปัตยกรรม”
Apr 09,2018

“งานภูมิสถาปัตยกรรม” อาจเป็นแขนงของงานสถาปัตยกรรมที่คนไทยยังรู้จักกันน้อย หรือให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย ทั้งที่ทุกผู้คนได้สัมผัสกับงานภูมิสถาปัตยกรรมอยู่เกือบตลอดเวลา…

ภูมิสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร หรือที่ว่างของเมือง เป็นการออกแบบการจัดที่ว่าง การจัดพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อรองรับกิจต่างๆ รวมถึง การจัดองค์ประกอบของภูมิทัศน์แข็ง (hardscape) เช่น ทางเดิน ซุ้ม หรือภูมิทัศน์อ่อน (softscape) เช่น สนาม ต้นไม้ บ่อน้ำ

ภูมิสถาปนิกยังเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์ประกอบทางธรรมชาติกับองค์ประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ สามารถออกแบบ วางผัง เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์ โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย

หากภูมิสถาปนิก ได้มีโอกาสร่วมงานออกแบบกับสถาปนิก และมัณฑนากร ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ก็จะทำให้งานออกแบบสมบูรณ์ สอดประสานกันลงตัวตั้งแต่ภายในอาคาร สู่ภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามของรีสอร์ท หรือสวนดาดฟ้าของสำนักงานก็ตาม ซึ่งถือเป็นการใช้ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการอย่างแท้จริง

-------------------

VALUE ADDED DESIGNbyLandscape Architecture

“Landscape Architecture”  may not sound so familiar to Thai people.  People do not pay much attention to it, even most of the time,  they are surrounded with  landscape architecture.

Landscape architects design landscape and exterior surroundings of buildings or pocket space of towns.  It is about space planning, activities planning, surroundings and ecology,  by composing hardscape (e.g. walkway, gazebo) – and softscape (e.g. lawn, trees, pond)

Landscape architects understand the relationship between natural elements, man-made elements  and human activities.  They provide planning and design to fulfill human’s needs while preserve the surrounding and its ecology.

If landscape architects work together with architects and interior designers, start from the beginning of the project, they will integrate the design from inside to outside.  They can provide you a charming landscape of a resort or a beautiful roof garden of an office building.  This is truly the V.A.D. (Value Added Design) by landscape architecture.