ALL
NEWS
BLOG
EVENT

SUNSET
Apr 23,2018


ยามเมื่อพระอาทิตย์บอกลาท้องฟ้าด้วยการเปล่งแสงสุดท้ายฉาบทาท้องฟ้าให้เป็นสีต่างๆ ที่ไม่เคยซ้ำกันเลยในแต่ละวัน ไม่ว่าสีสันของท้องฟ้าจะแจ่มใสหรือหม่นหมองด้วยเมฆหมอก มันก็ยังคงทำหน้าที่เป็นฉากหลังด้วยความซื่อสัตย์ โดยมีภาพเงาดำของอาคาร ยอดหลังคา หรือกิ่งก้านของต้นไม้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉากหน้าให้กับท้องฟ้า ก่อให้เกิดทิวทัศน์ที่น่าชม ส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ต่อไปไม่รู้จบ

“ระฟ้า” มุ่งมั่นที่จะสานสัมพันธ์ความงามของท้องฟ้า ด้วยการรังสรรค์งานภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ให้งดงามคงอยู่ตราบนานเท่านาน …..

-----------------

When the sun goes down with its unrepeated and colorful last shine, the sky, no matter clear or cloudy, will always plays its role as background. The silhouettes of buildings, roof edges and branches of trees, being as foreground of the sky, give us the beautiful scene that last from generation to generation.

“RAFA” commits to create landscape and architecture to compliment the beauty of the sky…always.

SUNSET
Apr 23,2018

ยามเมื่อพระอาทิตย์บอกลาท้องฟ้าด้วยการเปล่งแสงสุดท้ายฉาบทาท้องฟ้าให้เป็นสีต่างๆ ที่ไม่เคยซ้ำกันเลยในแต่ละวัน ไม่ว่าสีสันของท้องฟ้าจะแจ่มใสหรือหม่นหมองด้วยเมฆหมอก มันก็ยังคงทำหน้าที่เป็นฉากหลังด้วยความซื่อสัตย์ โดยมีภาพเงาดำของอาคาร ยอดหลังคา หรือกิ่งก้านของต้นไม้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉากหน้าให้กับท้องฟ้า ก่อให้เกิดทิวทัศน์ที่น่าชม ส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ต่อไปไม่รู้จบ

“ระฟ้า” มุ่งมั่นที่จะสานสัมพันธ์ความงามของท้องฟ้า ด้วยการรังสรรค์งานภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ให้งดงามคงอยู่ตราบนานเท่านาน …..

-----------------

When the sun goes down with its unrepeated and colorful last shine, the sky, no matter clear or cloudy, will always plays its role as background. The silhouettes of buildings, roof edges and branches of trees, being as foreground of the sky, give us the beautiful scene that last from generation to generation.

“RAFA” commits to create landscape and architecture to compliment the beauty of the sky…always.