ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก...กับ “การบัญชี”
Aug 13,2018


การบัญชี (Accounting) หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของ “บันทึกรายการทางการค้า” ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี และผู้ที่วางแผนด้านการเงิน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี คือ

1. เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้าหรือธุรกิจ หลายๆ ท่านถึงกับเปรียบว่าการบัญชีคือการบันทึก “ประวัติศาสตร์” ทางการเงินของกิจการนั้น

2. เพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ อยู่เป็นจำนวนเท่าใดและอย่างไร

3. เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการ

4. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์

5. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

6. เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ

ทั้งนี้ ขอบเขตของงานบัญชีนั้น เราสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

1. การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) - มุ่งเน้นนำเสนอแก่ผู้ใช้ภายในกิจการ ได้แก่ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก

2. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) - มุ่นเน้นนำเสนอแก่ผู้ใช้ภายนอกกิจการ ได้แก่ นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกจ้าง

สถาปนิก...กับ “การบัญชี”
Aug 13,2018

การบัญชี (Accounting) หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของ “บันทึกรายการทางการค้า” ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี และผู้ที่วางแผนด้านการเงิน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี คือ

1. เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้าหรือธุรกิจ หลายๆ ท่านถึงกับเปรียบว่าการบัญชีคือการบันทึก “ประวัติศาสตร์” ทางการเงินของกิจการนั้น

2. เพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ อยู่เป็นจำนวนเท่าใดและอย่างไร

3. เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการ

4. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์

5. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

6. เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ

ทั้งนี้ ขอบเขตของงานบัญชีนั้น เราสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

1. การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) - มุ่งเน้นนำเสนอแก่ผู้ใช้ภายในกิจการ ได้แก่ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก

2. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) - มุ่นเน้นนำเสนอแก่ผู้ใช้ภายนอกกิจการ ได้แก่ นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกจ้าง