ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก...กับ “งบการเงิน”
Aug 27,2018


งบการเงิน เป็น “รายงานทางบัญชี” (Accounting Reports) ที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (บริษัทสถาปนิกส่วนมากคิดแบบนี้ ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่จะต้องทำกันปีละครั้ง เพื่อคำนวณภาษีส่งสรรพากรเท่านั้น) หรือ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งบางกรณีเราอาจใช้วิธี “ประมาณการหรือคาดการณ์” โดยอาศัยสถิติข้อมูลเดิม ผนวกกับสถานการณ์การเงินในเวลานั้นๆ เพื่อใช้ในการ “วางแผนด้านการเงิน” (Financial Plans) หรือวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โดยทั่วไปงบการเงินจะประกอบด้วย

1) งบดุล

2) งบกำไรขาดทุน

3) งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น

4) งบกระแสเงินสด

5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผมจะขยายความในแต่ละส่วนพอสังเขปเพื่อให้ท่านสถาปนิกได้ทำความเข้าใจ โดยหากท่านใดสนใจก็อาจหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งอื่นๆ ต่อไปนะครับ

สถาปนิก...กับ “งบการเงิน”
Aug 27,2018

งบการเงิน เป็น “รายงานทางบัญชี” (Accounting Reports) ที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (บริษัทสถาปนิกส่วนมากคิดแบบนี้ ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่จะต้องทำกันปีละครั้ง เพื่อคำนวณภาษีส่งสรรพากรเท่านั้น) หรือ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งบางกรณีเราอาจใช้วิธี “ประมาณการหรือคาดการณ์” โดยอาศัยสถิติข้อมูลเดิม ผนวกกับสถานการณ์การเงินในเวลานั้นๆ เพื่อใช้ในการ “วางแผนด้านการเงิน” (Financial Plans) หรือวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โดยทั่วไปงบการเงินจะประกอบด้วย

1) งบดุล

2) งบกำไรขาดทุน

3) งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น

4) งบกระแสเงินสด

5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผมจะขยายความในแต่ละส่วนพอสังเขปเพื่อให้ท่านสถาปนิกได้ทำความเข้าใจ โดยหากท่านใดสนใจก็อาจหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งอื่นๆ ต่อไปนะครับ