ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก…กับ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี”
Nov 19,2018


ภาษี เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคาดคิด ทั้งในฐานะสถาปนิกและประชาชนทั่วไป เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้การเสียภาษีอากรเป็น “หน้าที่” ของประชาชน ซึ่งแปลว่าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับโทษตามกฎหมายกำหนด หลายครั้งที่ทั้งสถาปนิกที่ปฏิบัติวิชาชีพโดยอิสระ (Freelance) หรือบริษัทสถาปนิกเองก็ตามถูกเจ้าหน้าที่สรรพกร “ไล่ต้อน” เอาเบี้ยปรับต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิกนั้นๆ “ไม่ทราบ” ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติ ทั้งที่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ “ง่าย” กว่าที่เหล่าสถาปนิกคาดคิด

แต่ก็มีบางกรณีที่เหล่าสถาปนิกซึ่งขาดความรู้ในเรื่องการเงินและภาษีถูก “ไล่บี้” ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ประเด็นที่ตนเองปฏิบัติผิดพลาด แต่ด้วย “ความไม่รู้” จึงไม่กล้าให้คำชี้แจง รวมไปถึงความกังวลว่าหากไป “ถกเถียง” กับเจ้าหน้าที่สรรพากรในประเด็นนั้นๆ แล้ว “พลาด” ขึ้นมา ก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆ ที่ผิดพลาดตามมาอีกก็เป็นได้ ทำให้ตัวสถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิกเองเสียสิทธิในบางเรื่องไป เช่น การรับเงินภาษีคืนเนื่องจากชำระไว้เกิน เป็นต้น

สถาปนิกที่ทำงานอยู่ในบริษัท (และไม่มีงานส่วนตัวทำเองด้วย) คงไม่ค่อยรู้สึกว่าจำเป็นต้องรู้เรื่องภาษีมากนัก เพราะทุกๆ เดือนเมื่อตอนรับเงินเดือนจากบริษัท ทางบริษัทเขาก็จะทำการหัก “ภาษี ณ ที่จ่าย” ไว้เป็นที่เรียบร้อย แถมพอถึงปลายปีภาษี บางบริษัทยังใจดีทำเรื่องยื่นภาษีให้เรียบร้อยอีกต่างหาก สถาปนิกที่ทำงานบริษัทที่ไม่ค่อยสนใจกระไรนักก็เลยเป็นอันไม่รู้เรื่องภาษีเอาเสียเลย

แต่หากสถาปนิกท่านใดปฏิบัติวิชาชีพในลักษณะเป็นสถาปนิกอิสระ (Freelance) หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็จะหนีไม่พ้นต้อง “บริหารจัดการ” เรื่องภาษีเองจนได้สิน่า เหล่าสถาปนิกซึ่งมักจะอ่อนเรื่องตัวเลขอยู่แล้ว (ไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้เขียนเองด้วย) จึงควรหาความรู้และหาโอกาสทำความเข้าใจในการ “ปฏิบัติ” เรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเพื่อประโยชน์ของตัวสถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิกเองนะครับ ผมรับรองว่าไม่ใช่เรื่อง “ยาก” เกินกว่าการ “เข้าใจ” และ “ปฏิบัติ” ของสถาปนิกครับ

สถาปนิก…กับ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี”
Nov 19,2018

ภาษี เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคาดคิด ทั้งในฐานะสถาปนิกและประชาชนทั่วไป เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้การเสียภาษีอากรเป็น “หน้าที่” ของประชาชน ซึ่งแปลว่าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับโทษตามกฎหมายกำหนด หลายครั้งที่ทั้งสถาปนิกที่ปฏิบัติวิชาชีพโดยอิสระ (Freelance) หรือบริษัทสถาปนิกเองก็ตามถูกเจ้าหน้าที่สรรพกร “ไล่ต้อน” เอาเบี้ยปรับต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิกนั้นๆ “ไม่ทราบ” ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติ ทั้งที่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ “ง่าย” กว่าที่เหล่าสถาปนิกคาดคิด

แต่ก็มีบางกรณีที่เหล่าสถาปนิกซึ่งขาดความรู้ในเรื่องการเงินและภาษีถูก “ไล่บี้” ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ประเด็นที่ตนเองปฏิบัติผิดพลาด แต่ด้วย “ความไม่รู้” จึงไม่กล้าให้คำชี้แจง รวมไปถึงความกังวลว่าหากไป “ถกเถียง” กับเจ้าหน้าที่สรรพากรในประเด็นนั้นๆ แล้ว “พลาด” ขึ้นมา ก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆ ที่ผิดพลาดตามมาอีกก็เป็นได้ ทำให้ตัวสถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิกเองเสียสิทธิในบางเรื่องไป เช่น การรับเงินภาษีคืนเนื่องจากชำระไว้เกิน เป็นต้น

สถาปนิกที่ทำงานอยู่ในบริษัท (และไม่มีงานส่วนตัวทำเองด้วย) คงไม่ค่อยรู้สึกว่าจำเป็นต้องรู้เรื่องภาษีมากนัก เพราะทุกๆ เดือนเมื่อตอนรับเงินเดือนจากบริษัท ทางบริษัทเขาก็จะทำการหัก “ภาษี ณ ที่จ่าย” ไว้เป็นที่เรียบร้อย แถมพอถึงปลายปีภาษี บางบริษัทยังใจดีทำเรื่องยื่นภาษีให้เรียบร้อยอีกต่างหาก สถาปนิกที่ทำงานบริษัทที่ไม่ค่อยสนใจกระไรนักก็เลยเป็นอันไม่รู้เรื่องภาษีเอาเสียเลย

แต่หากสถาปนิกท่านใดปฏิบัติวิชาชีพในลักษณะเป็นสถาปนิกอิสระ (Freelance) หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็จะหนีไม่พ้นต้อง “บริหารจัดการ” เรื่องภาษีเองจนได้สิน่า เหล่าสถาปนิกซึ่งมักจะอ่อนเรื่องตัวเลขอยู่แล้ว (ไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้เขียนเองด้วย) จึงควรหาความรู้และหาโอกาสทำความเข้าใจในการ “ปฏิบัติ” เรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเพื่อประโยชน์ของตัวสถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิกเองนะครับ ผมรับรองว่าไม่ใช่เรื่อง “ยาก” เกินกว่าการ “เข้าใจ” และ “ปฏิบัติ” ของสถาปนิกครับ