ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก…กับ การ “หักภาษี ณ ที่จ่าย” ของงานราชการ
Dec 17,2018


ได้กล่าวถึงเรื่องการ “หักภาษี ณ ที่จ่าย” โดยกรณีการจ่ายเงินที่เป็นการว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกร หรือในลักษณะที่เป็นการจ้างทำของ ก็จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 แต่กรณีเป็นหน่วยงานราชการว่าจ้างเอกชนให้ทำงานในลักษณะเดียวกัน ทางราชการจะทำการหัก “ภาษี ณ ที่จ่าย” ไว้ในอัตราเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นครับ (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 69 ทวิ)

สถาปนิก…กับ การ “หักภาษี ณ ที่จ่าย” ของงานราชการ
Dec 17,2018

ได้กล่าวถึงเรื่องการ “หักภาษี ณ ที่จ่าย” โดยกรณีการจ่ายเงินที่เป็นการว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกร หรือในลักษณะที่เป็นการจ้างทำของ ก็จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 แต่กรณีเป็นหน่วยงานราชการว่าจ้างเอกชนให้ทำงานในลักษณะเดียวกัน ทางราชการจะทำการหัก “ภาษี ณ ที่จ่าย” ไว้ในอัตราเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นครับ (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 69 ทวิ)