ALL
NEWS
BLOG
EVENT

สถาปนิก…กับ “สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้”
Jan 28,2019


ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่สรรพกรพื้นที่ทุกสาขา หรือผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ผ่าน website : http://www.rd.go.th หรือธนาคารพาณิชย์ของไทยทุกสาขา หรือที่ทำการไปรษณีย์หรือในบางโอกาส โดยเฉพาะช่วงใกล้ๆ หมดกำหนดเวลาชำระ ภ.ง.ด. 90 (เดือนมีนาคม) ทางสรรพกรท่านก็ไปอำนวยความสะดวกถึงห้างสรรพสินค้าก็มี

สถาปนิก…กับ “สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้”
Jan 28,2019

ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่สรรพกรพื้นที่ทุกสาขา หรือผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ผ่าน website : http://www.rd.go.th หรือธนาคารพาณิชย์ของไทยทุกสาขา หรือที่ทำการไปรษณีย์หรือในบางโอกาส โดยเฉพาะช่วงใกล้ๆ หมดกำหนดเวลาชำระ ภ.ง.ด. 90 (เดือนมีนาคม) ทางสรรพกรท่านก็ไปอำนวยความสะดวกถึงห้างสรรพสินค้าก็มี